Regulamin Parlamentarnego Zespołu Górnictwa

Regulamin Parlamentarnego Zespołu Górnictwa

 § 1

Parlamentarny Zespół Górnictwa, zwany dalej „Zespołem” został utworzony na podstawie art. 17 ust. 1 (art. 17 ust. 3) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1605) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.).

 

§ 2

W skład Parlamentarnego Zespołu Górnictwa, zwanego dalej „Zespołem” wchodzą posłowie i senatorowie zainteresowani rozwiązywaniu problemów polskiego górnictwa.

 

§ 3

Zespół został utworzony w celu:

  1. Formowania strategii rozwoju górnictwa,
  2. Wsparcia procesu modernizacji polskiego górnictwa,
  3. Ochrony bezpieczeństwa energetycznego państwa.

 

§ 4

Zespół współpracuje w szczególności z: właściwymi komisjami Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, Kancelarią Prezydenta RP, Radą Ministrów i innymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskami naukowymi, uczelniami wyższymi i organizacjami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

§ 5

Pracami Zespołu kieruje Prezydium w skład, którego wchodzi przewodniczący oraz jego zastępcy.

 

§ 6

Zespół obraduje na posiedzeniach i zajmuje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. Posiedzenia Zespołu odbywają się, co najmniej cztery razy w roku.

 

§ 7

W posiedzeniach Zespołu, na zaproszenie jego przewodniczącego, mogą uczestniczyć inni parlamentarzyści oraz przedsiębiorcy, związkowcy, doradcy i eksperci z branży górniczej. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący Zespołu lub jego zastępca. Zespół może organizować konferencje i spotkania.

 

§ 8

Zespół realizuje swoje cele poprzez:

  1. Przedstawianie opinii na temat propozycji dokumentów rządowych;
  2. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących górnictwa;
  3. Występowanie z inicjatywą niezbędnych działań do organów państwa.

 

§ 9

Tryb zmiany niniejszego Regulaminu Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały podjętej większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.