konferencja.oze

zaproszenie_ok

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konferencji, w ramach której zostaną przeprowadzone konsultacje nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych.

Konferencja odbędzie się w Sejmie RP w Sali Kolumnowej w dniu 07.09.2016 r. w godz. 10.00 – 16.00. Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą formularza na dole strony. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowanie zgłoszeń kończymy 31 sierpnia, w dniu 1/2 września wyślemy dodatkowe informacje o akredytacji z adresu e-mail: konferencja.oze@ireneusz-zyska.pl .

Ważne informacje dla akredytowanych:

Rejestracja rozpocznie się o godzinie 9:00. Wejście na konferencję przez wejście główne Sejmu (C1) od ulicy Piotra Maszyńskiego. Konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Na teren Sejmu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie. Samochód należy zaparkować w własnym zakresie.

 

„Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii – klastry energetyczne”

pod patronatem honorowym Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala Kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D), 7 września 2016 r., godz. 10:00 – 16.00

Program konferencji:

9.00 – 10.00 rejestracja

10.00 – 10.10 powitanie i wprowadzenie – przewodniczący PZGiE poseł Ireneusz Zyska

10.10 – 11.00
• Ministerstwo Energii – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Andrzej Kaźmierski
– Prezentacja założeń do nowelizacji ustawy o oze – klastry energetyczne

11.00 – 12.00
• wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski – „Potrzeba dalszych zmian ułatwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”
• wystąpienie przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• wystąpienia posłów i senatorów

12.00 – 12.20 przerwa

12.20 – 13.00
• wystąpienie prof. Jana Popczyka – „Klastry OZE w przebudowie rynku energii i modernizacji obszarów wiejskich”
• wystąpienie Marcina Popkiewicza – „Jak zbudować system energetyczny w 100% bazujący na polskich zasobach odnawialnych?”

13.00 – 13.30
• wystąpienia przedstawicieli instytucji finansujących: BOŚ Bank, Bank BGŻ BNP Paribas

13.30 – 14.00 wystąpienia przedstawicieli:
• Koordynator Polish Wood Cluster
• Bioelektra Group
• Spirvent

14.00 – 14.40 wystąpienia przedstawicieli:
Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Stowarzyszenia Małych Elektrowni Wiatrowych
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Energia Odnawialna Społeczność Prosumentów

14.40 – 15.00 przerwa

15.00 – 16.00 odpowiedzi na pytania prelegentów, dyskusja ogólna

16.00 – 16.30 podsumowanie i zakończenie konferencji:
• Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski
• Przewodniczący PZGiE poseł Ireneusz Zyska

Wydarzenia towarzyszące
• anonimowa ankieta na temat klastrów wypełniana przez uczestników konferencji,
• wystawa prac ekologicznych,
• prezentacje istniejących klastrów,
• wywiady prowadzone przez Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej w trakcie konferencji z głównymi uczestnikami,
• catering

Patronat
• patronat honorowy Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego

 

Tezy z raportu prof. dr hab. inż Jana Popczyka, Politechnika Śląska w Gliwicach

Klaster energetyczny to rozwiązanie wprowadzone przez ostatnią nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Może stać się, po zrealizowaniu zapowiedzianej przez Ministerstwo Energii następnej nowelizacji ustawy, bardzo silnym narzędziem przebudowy energetyki w kierunku trójbiegunowego systemu bezpieczeństwa WEK-NI-EP (wielkoskalowa energetyka korporacyjna – niezależni inwestorzy – energetyka prosumencka).
Mimo, że to rozwiązanie jest dedykowane przede wszystkim obszarom wiejskim, to zapoczątkowane zmiany będą miały wpływ na przebudowę całej energetyki. Wynika to zarówno z potencjalnie dużego udziału klastrów energetycznych (KE) w całym krajowym rynku energii elektrycznej, którego roczny wymiar kształtuje się poniżej 130 TWh, jak również z innowacyjnego charakteru rozwiązań klastrowych.
Klastry energetyczne i rynek mocy występujące łącznie są procesami „przeciwbieżnymi” (osłabiającymi się wzajemnie, tym samym osłabiającymi przebudowę całej energetyki), to klastry energetyczne i nowy rynek energii elektrycznej (inowacyjny rynek energii elektrycznej – IREE) mogą być procesami „współbieżnymi” (wzmacniającymi się wzajemnie).

Klastry energetyczne to ważne narzędzie:
1. Modernizacji obszarów wiejskich, restrukturyzacji rolnictwa i budowy bezpieczeństwa energetycznego w hory-zoncie roku 2040.
2. Budowania równowagi (~50%/30%/20%) między energetyką węglową (rewitalizacją bloków wytwórczych 200 MW) i energetyką OZE (w szczególności prosumencką) na nowym rynku energii elektrycznej (z cenotwórstwem czasu rzeczywistego, net meteringiem i self dispatchingiem) w horyzoncie roku 2030.
3. Wprowadzania miast na ścieżkę rozwoju I etapu (horyzont roku 2030) – smart city: redukcja niskiej emisji, aktywizacja spółdzielni mieszkaniowych w obszarze gospodarki energetycznej, tworzenie podstaw pod budo-wnictwo zeroenergetyczne.
4. Pobudzania rozwoju kapitału społecznego oraz masowej innowacyjności organizacyjnej (zwłaszcza w obszarze energetyki prosumenckiej).
5.  Budowania polskiego kapitału rozwojowego (zwłaszcza w segmencie energetyki NI, bazującej na sektorze MSP), polskiego know how i polskiej innowacyjności technologicznej w horyzoncie roku 2030.
6.  Zarządzania wygaszaniem dotacji/wsparcia dla energetyki WEK i OZE w horyzoncie roku 2025.
7. Prezentacji polskiej racji stanu w Komisji Europejskiej w horyzoncie roku 2020 (budowanie argumentacji na rzecz racjonalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2 oraz unijnej redukcji polityki rolnej – polityka trade off).