Rada Służby Publicznej

Do Rady Służby Publicznej przy Kancelarii Rady Ministrów zostałem powołany na podstawie ustawy o służbie cywilnej w dniu 9 marca 2016 r.

Do zadań Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, należy wyrażanie opinii w sprawach:

  • dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy;
  • projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
  • projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie;
  • proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej;
  • projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
  • planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej;
  • etyki korpusu służby cywilnej;
  • sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok poprzedni i in.

Rada ocenia również przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej. Jej przewodniczący wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Do zadań Rady Służby Publicznej, we współpracy z KSAP, należy także upowszechnianie najlepszych standardów, wzorców i doświadczeń w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

Przepisy znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej przewidują, że Rada Służby Publicznej liczyć może 7-9 członków. Z dniem 9 marca 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała członków Rady, a spośród nich przewodniczącego – dra Artura Górskiego (zmarł 1 kwietnia 2016 r.) oraz wiceprzewodniczącego Rady – Tadeusza Woźniaka. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, do czasu powołania ich następców.

więcej o służbie cywilnej

Bieżące informacje o mojej pracy w Radzie w Aktualnościach w kategorii Rada SP