Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 513 i 637).

11. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 513 i 637).

Poseł Ireneusz Zyska:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni pragnę przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Omawiany projekt ma na celu dostosowanie ustawy Prawo celne do prawa Unii Europejskiej, a konkretnie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. Do części merytorycznej projektu nie zgłaszam uwag. Na szczególne uznanie zasługuje uzasadnienie projektu ustawy, w którym wnioskodawca w sposób wyczerpujący wyjaśnia zasadność wprowadzenia poszczególnych zmian. Ewentualne wątpliwości mogą odnosić się do dwóch kwestii. Po pierwsze, jak czytamy w uzasadnieniu, unijny kodeks celny wszedł w życie 30 października 2013 r. Chciałbym się dowiedzieć, z jakiego powodu dostosowanie polskiego prawa poprzez nowelizację ustawy nie nastąpiło wcześniej, tak aby polskie przepisy mogły zacząć obowiązywać w tym samym momencie, co regulacja wspólnotowa. Po drugie, w pierwotnej wersji projektu ustalono 14-dniowy okres vacatio legis, co, jak czytamy w uzasadnieniu, zapewni uczestnikom obrotu towarowego z zagranicą odpowiedni czas na zapoznanie się z przepisami ustawy. Tymczasem w wersji projektu wniesionej przez Komisję Finansów Publicznych okres vacatio legis skrócono do zaledwie 7 dni. W naszej ocenie jest to zdecydowanie za krótki czas. Mając na względzie liczbę i doniosłość dokonywanych zmian w tak ważnej materii, podmioty, których bezpośrednio dotyczy ustawa, powinny mieć czas na zapoznanie się ze zmianami i dostosowanie się do nich.

Ponieważ projekt dotyczy Prawa celnego, pragnę odnieść się do planowanego przez rząd utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, która ma powstać na bazie dzisiejszych izb i urzędów celnych, izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej.

Od dłuższego czasu przeciwko zmianom protestują funkcjonariusze Służby Celnej, obawiając się niektórych zapisów z projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, np. przewidujących tzw. wariant zerowy w zakresie formowania kadr nowej służby, co nie daje z mocy prawa gwarancji utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia. Ponadto na wykonanie oczekuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 39/13 z dnia 3 marca 2015 r. w zakresie włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu tzw. emerytur mundurowych.

W tym miejscu apeluję o przeprowadzenie rzetelnych, dostosowanych do doniosłości zmian prac nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a przede wszystkim o podjęcie dialogu z przedstawicielami Służby Celnej w celu wypracowania rozwiązań, które posłużą do efektywnego funkcjonowania aparatu skarbowego i celnego. Dziękuję bardzo.