preloader

Wsparcie dla rozwoju OZE w Polsce

Lata 2019-2022 to czas intensywnych działań, które podejmowałem jako wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. W tym czasie moc zainstalowana w OZE wzrosła o ponad 9,3 GW. Nieustannie podejmuję działania, aby zapewnić dalszy przyrost nowych instalacji OZE. Wdrożone zostały przepisy ułatwiające inwestycje w instalacje OZE, co miało szczególne znaczenie w dobie pandemii koronawirusa, a także wydłużono systemy wsparcia w postaci aukcji OZE i systemów FIT/FIP. Wspierałem również rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o klastry energii i spółdzielnie energetyczne, biogaz i biometan, magazynowanie energii, a także instalacje prosumenckie. Dzięki uruchomionym kolejnym edycjom programu „Mój Prąd” jest już ponad milion prosumentów, co wpłynęło na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i rozwój gospodarczy Polski.

System wsparcia dla morskich farm wiatrowych

Dzięki budowie farm wiatrowych na Morzu Bałtyckich uruchomimy inwestycje warte ponad 130 mld zł. To kolejne wielkie projekty z udziałem państwa, które będą jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. To realne pieniądze, które trafią do Polaków, do polskich przedsiębiorców. Dzięki uchwaleniu ustawy o promowaniu wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych nad którą intensywnie pracowaliśmy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wprowadzony został system wsparcia, który uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. W efekcie do 2030 roku powstaną farmy o mocy 5,9 GW.

Wzmocnienie współpracy z interesariuszami sektora OZE

Jako Pełnomocnik Rządu ds. OZE, doprowadziłem w 2021 roku do podpisania czterech porozumień sektorowych na rzecz rozwoju: morskiej energetyki wiatrowej (15 września), gospodarki wodorowej (14 października), biogazu i biometanu (23 listopada) i fotowoltaiki (16 grudnia). Porozumienia stanowią przykład doskonałej współpracy pomiędzy administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i jednostkai otoczenia biznesu. Podstawowym celem tych inicjatyw jest maksymalizacja #LocalContent, tj. udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw.

Doliny wodorowe

Rozwój gospodarki wodorowej nie będzie możliwy bez integracji podmiotów z różnych sektorów, w szczególności wyższych uczelni, instytutów badawczych, start-upów, klastrów energii, firm wdrożeniowych, dużych podmiotów gospodarczych – firm kotwic, wokół których powstanie sieć powiązań z dostawcami i kooperantami, administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów z otoczenia biznesu. W tym celu powstały Doliny Wodorowe, w tym jedna z nich na Dolnym Śląsku.


Polska ma unikalne zasoby by stać się liderem w produkcji bezemisyjnego wodoru i jego zastosowania w transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Powołanie dolin wodorowych stanowi historyczną szansę na transformację energetyczną, zbudowanie przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki, obniżenie emisyjności energochłonnych przedsiębiorstw i tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy.

Rozwój ekologicznego transportu

W ramach swojej działalności uczestniczyłem w pracach nad sformułowaniem programów wsparcia niskoemisyjnego transportu. W lipcu 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór w ramach programu „Mój Elektryk”. Dzięki temu programowi osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodu zeroemisyjnego. W listopadzie 2021 roku został uruchomiony nabór dla przedsiębiorców oraz beneficjentów instytucjonalnych. Środki przeznaczone na wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych wyniosą 700 mln zł.

W styczniu 2021 roku NFOŚiGW uruchomił program „Zielony Transport Publiczny”, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, obejmujący dotacje do zakupu autobusów zeroemisyjnych, jak również do budowy infrastruktury ładowania. Kwota przeznaczona na dofinasowania wynosiła 1,3 mld zł. We wrześniu 2021 roku ruszył kolejny nabór (II faza) programu. Na wsparcie przeznaczono wówczas środki w wysokości 1,2 mld zł.

Łączne środki jakie zostały zaplanowane w 2021 roku na rozwój elektromobilności, i które zostaną alokowane w ciągu najbliższych lat, to ponad 5 mld zł!

Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia.